Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2019

amania
6104 f3b3
Reposted fromsmallcrime smallcrime viatimburtonart timburtonart
amania
9332 5b27
Reposted fromkrzysk krzysk viatimburtonart timburtonart
amania
2485 8fd8
Reposted fromtimburtonart timburtonart
amania
0523 5f95
Reposted fromchristi christi viatimburtonart timburtonart
amania
Dlatego jestem zdania, że czas powinien wszystko wybaczyć i zapomnieć albo zapomnieć i wybaczyć. Kolejność nieobowiązkowa, a nawet śmiem twierdzić – dowolna.
— Kapelusznik
amania
5469 8047 500
amania
6520 89c6 500
Reposted fromchristi christi viatimburtonart timburtonart
amania
5911 ac93
Reposted fromchristi christi viatimburtonart timburtonart
amania
5131 d3b0
Reposted fromchristi christi viatimburtonart timburtonart
amania
6551 bdda
Reposted fromchristi christi viatimburtonart timburtonart
amania
8458 ba12 500
Reposted fromchristi christi viatimburtonart timburtonart
amania
9615 fa7e 500
Reposted fromchristi christi viatimburtonart timburtonart
amania
amania
8480 aaf1

-Pan mówi, że Charlie coś nawet wygrał.
- Nie jakieś normalnie coś… Najbardziej wycosiowate coś, ze wszystkich cosiów na świecie…
amania
1467 f75b
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Reposted fromDoopamina Doopamina viatimburtonart timburtonart
amania
Tim Burton
amania
5870 1bbb 500
Reposted fromDoopamina Doopamina viatimburtonart timburtonart
amania
9310 d609
Reposted frommisza misza viatimburtonart timburtonart
amania
8378 d6f1
Reposted frommisza misza viatimburtonart timburtonart
amania
4175 03ba
Reposted fromlove-autumn love-autumn viatimburtonart timburtonart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl