Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2016

amania
amania
amania
3863 0fc7 500
Reposted fromrol rol viashillenya shillenya
amania
0575 9551
Reposted fromSowaSowa SowaSowa viashillenya shillenya
amania
4881 0a00
Reposted fromkotowate kotowate viafatu fatu
amania
amania
7393 b8d7 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viafatu fatu
amania
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam viafatu fatu
amania
0855 298f
Reposted fromGIFer GIFer viafatu fatu
amania
4169 0c2e
“ Pamiętaj, kiedy znowu zdziczeję, odrzyj mnie z wichrów i ugłaskaj. ” — Julian Tuwim - "Erotyk"
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabatgirl batgirl
amania
amania
4847 13f5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashillenya shillenya
amania
niewidoczny, podskórny płacz.
oto patrzysz na kogoś, oczy ma suche, twarz nieruchomą, a on płacze.
szloch nim wstrząsa, choć nie drga mu brew.
— e. stachura / cała jaskrawość
amania
amania
6507 dc0c 500
Reposted fromwtulona wtulona viashillenya shillenya
amania
5611 c2f9 500
Reposted fromkreatura kreatura viashillenya shillenya
amania
9000 914e 500
Reposted fromfungi fungi viashillenya shillenya
amania
amania
Dream house
Reposted fromweightless weightless viashillenya shillenya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl